Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 16. května 2019 Hamas proti rozsudku Tribunálu (prvního rozšířeného senátu) vydanému dne 6. března 2019 ve věci T-289/15, Hamas v. Rada

(Věc C-386/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel): Hamas (zástupkyně: L. Glock, advokátka)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie, Evropská komise

Návrhová žádání

zrušit rozsudek ze dne 6. března 2019, Hamas v. Rada, T-289/15;

vydat konečné rozhodnutí o otázkách, které jsou předmětem kasačního opravného prostředku;

uložit Radě náhradu veškerých nákladů řízení před Tribunálem a Soudním dvorem;

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatel uplatňuje na podporu svého kasačního opravného prostředku čtyři důvody.

Zaprvé Tribunál tím, že rozhodl, že na skutková zjištění uvedená v bodě 15 přílohy A a v bodě 17 přílohy B důvodové zprávy k aktům z března 2015 poukázala sama Rada, zkreslil písemnosti ve spise, nahradil odůvodnění autora napadených aktů svým vlastním odůvodněním, porušil povinnost odůvodnit své rozhodnutí a zbavil navrhovatele možnosti připravit svou obhajobu.

Zadruhé Tribunál porušil čl. 1 odst. 4 společného postoje 2001/931, když připustil, že rozhodnutí správního orgánu bylo přijato příslušným orgánem ve smyslu tohoto ustanovení, ačkoli nebylo nikdy předmětem soudního přezkumu.

Zatřetí Tribunál porušil čl. 1 odst. 4 společného postoje 2001/93, článek 296 SFEU, TFUE, jakož i práva navrhovatele na obhajobu a na účinnou soudní ochranu, když rozhodl, že britské rozhodnutí je rozhodnutím o odsouzení a že Rada je proto povinna se v co největší možné míře spolehnout na posouzení orgánu, který jej přijal.

Začtvrté Tribunál tím, že rozhodl, že Hamas a Hamas IDQ jsou jedním subjektem, porušil pravidla o důkazním břemenu, připustil úpravu odůvodnění Radou v průběhu řízení, zohlednil důkazy, aniž ověřil jejich relevanci, porušil kontradiktorní charakter diskuze o skutkových okolnostech, zkreslil skutečnosti uvedené ve spise a porušil zásadu nezávislosti řízení.

____________