Language of document :

Hamasi 16. mail 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda laiendatud koosseisus) 6. märtsi 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-289/15: Hamas versus nõukogu

(kohtuasi C-386/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Hamas (esindaja: advokaat L. Glock)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

tühistada 6. märtsi 2019. aasta otsus kohtuasjas T-289/15: Hamas vs. nõukogu;

teha lõplik otsus apellatsioonkaebuse esemeks olevates küsimustes ja

mõista kõik nii Üldkohtus kui ka Euroopa Kohtus kantud kulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab oma apellatsioonkaebuse toetuseks neli väidet.

Esimene väide, et Üldkohus moonutas toimiku dokumente, asendas vaidlustatud akti autori põhjendused omaenda põhjendustega, rikkus oma otsuse põhjendamise kohustust ning jättis apellandi ilma võimalusest oma kaitseks valmistuda, sest ta asus seisukohale, et nõukogu tugines 2015. aasta märtsi aktide põhjenduste A lisa punktis 15 ja B lisa punktis 17 viidatud faktilistele asjaoludele iseseisvalt.

Teine väide, et Üldkohus rikkus ühise seisukoha 2001/931 artikli 1 lõiget 4, sest ta möönis, et ühe haldusasutuse otsuse oli teinud pädev asutus selle sätte tähenduses, ehkki selle otsuse suhtes ei olnud teostatud kohtulikku kontrolli.

Kolmas väide, et Üldkohus rikkus ühise seisukoha 2001/93 artikli 1 lõiget 4, ELTL artiklit 296 ja apellandi kaitseõigusi ning õigust tõhusale kohtulikule kaitsele, sest ta asus seisukohale, et Ühendkuningriigi otsus oli süüdimõistev otsus ning et nõukogu oli seetõttu kohustatud tuginema võimalikult ulatuslikult selle teinud asutuse hinnangule.

Neljas väide, et Üldkohus rikkus tõendamiskoormise eeskirju; lubas nõukogul oma põhjendusi kohtumenetluse käigus parandada; võttis arvesse tõendeid, ilma et ta oleks kontrollinud, kas need vastavad tõele; eiras vaidluse faktiliste asjaolude üle võistlevat laadi; moonutas toimiku dokumente ja eiras menetluste sõltumatuse põhimõtet, sest ta asus seisukohale, et Hamas ja Hamas IDQ on üks ja sama üksus.

____________