Language of document :

Recurs introdus la 16 mai 2019 de Hamas împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi extinsă) din 6 martie 2019 în cauza T-289/15, Hamas/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-386/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: Hamas (reprezentant: L. Glock, avocat)

Celelalte părți din procedură: Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană

Concluziile

Anularea Hotărârii din 6 martie 2019, Hamas/Consiliul, T-289/15;

pronunțarea cu titlu definitiv cu privire la aspectele care fac obiectul recursului;

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata tuturor cheltuielilor de judecată aferente procedurilor în fața Tribunalului și a Curții.

Motivele și principalele argumente

Recurentul invocă patru motive în susținerea recursului său.

În primul rând, atunci când a statuat că faptele citate la punctul 15 din anexa A și la punctul 17 din anexa B la expunerea de motive a actelor din luna martie a anului 2015 sunt invocate cu titlu autonom de către Consiliu, Tribunalul a denaturat înscrisurile din dosar, a substituit motivele autorului actelor atacate cu propriile motive, a încălcat obligația de motivare a deciziei sale și a privat recurentul de posibilitatea de a-și pregăti apărarea.

În al doilea rând, Tribunalul a încălcat articolul 1 alineatul (4) din Poziția comună 2001/931, atunci când a admis că o decizie a unei autorități administrative era adoptată de o autoritate competentă în sensul acestei dispoziții, cu toate că ea nu făcuse niciodată obiectul unui control jurisdicțional.

În al treilea rând, Tribunalul a încălcat articolul 1 alineatul (4) din Poziția comună 2001/931, articolul 296 TFUE, precum și dreptul la apărare și dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă ale recurentului, atunci când a statuat că decizia britanică era o decizie de condamnare și că Consiliul avea în consecință obligația să se conformeze în măsura posibilului la aprecierea autorității care a adoptat-o.

În al patrulea rând, atunci când a statuat că Hamas și Hamas IDQ erau o singură entitate, Tribunalul a încălcat normele privind sarcina probei, a admis o regularizare de către Consiliu a motivelor sale în cursul judecății, a ținut seama de elemente de probă fără să verifice dacă erau operante, nu a respectat caracterul contradictoriu al dezbaterii asupra faptelor, a denaturat elementele dosarului și nu a respectat principiul independenței procedurilor.

____________