Language of document :

Odvolanie podané 16. mája 2019: Hamas proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) zo 6. marca 2019 vo veci T-289/15, Hamas/Rada

(vec C-386/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Hamas (v zastúpení: L. Glock, avocate)

Ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie, Európska komisia

Návrhy odvolateľa

zrušiť rozsudok zo 6. marca 2019, Hamas/Rada, T-289/15,

rozhodnúť s konečnou platnosťou o otázkach, ktoré sú predmetom odvolania,

uložiť Rade povinnosť nahradiť všetky trovy konania pred Všeobecným súdom a Súdnym dvorom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľ na podporu svojho odvolania uvádza štyri odvolacie dôvody.

Po prvé Všeobecný súd tým, že rozhodol, že skutočnosti citované v bode 15 prílohy A a bode 17 prílohy B dôvodovej správy aktov z marca 2015 uviedla Rada nezávisle, skreslil spisový materiál, nahradil dôvody autora aktu svojimi dôvodmi, porušil povinnosť odôvodnenia svojho rozhodnutia a zbavil odvolateľa možnosti pripraviť svoju obranu.

Po druhé Všeobecný súd porušil článok 1 ods. 4 spoločnej pozície 2001/931, pretože uznal, že rozhodnutie správneho orgánu vydal príslušný orgán v zmysle tohto ustanovenia, pričom nebolo nikdy predmetom súdneho preskúmania.

Po tretie Všeobecný súd porušil článok 1 ods. 4 spoločnej pozície 2001/931, článok 296 ZFEÚ, ako aj právo na obranu, právo na účinnú súdnu ochranu odvolateľa, pretože rozhodol, že britské rozhodnutie má povahu odsudzujúceho rozhodnutia a Rada bola preto povinná sa spoľahnúť v čo najväčšej možnej miere na posúdenie orgánu, ktorý ho prijal.

Po štvrté Všeobecný súd tým, že rozhodol, že Hamas a Hamas IDQ sú jednou entitou, porušil dôkazné bremeno, súhlasil, aby Rada v priebehu konania odstránila nedostatky týkajúce sa jej odôvodnenia, zohľadnil dôkazy bez toho, aby overil, či sú účinné, nedodržal kontradiktórny charakter konania v skutkovej časti, skreslil spisový materiál a nedodržal zásadu nezávislosti konania.

____________