Language of document :

Överklagande ingett den 16 maj 2019 av Hamas av den dom som tribunalen (första avdelningen élargie) meddelade den 6 mars 2019 i mål T-289/19, Hamas mot rådet

(Mål C-386/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Hamas (ombud: L. Glock, avocate)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva domen av den 6 mars 2019, Hamas/rådet, T-289/15,

slutgiltigt avgöra de frågor som överklagandet avser och

förplikta rådet att ersätta samtliga rättegångskostnader vid tribunalen och i domstolen.

Grunder och huvudargument

Klaganden har åberopat fyra grunder till stöd för sitt överklagande.

Den första grunden avser att tribunalen, genom att fastslå att rådet lagt en självständig kvalificering av de omständigheter som anges i punkt 15 i bilaga A och punkt 17 i bilaga B till grund för rättsakterna från mars 2015, missuppfattat handlingarna i målet, ersatt skälen i de angripna rättsakterna med sina egna, åsidosatt sin motiveringsskyldighet och berövat klaganden möjligheten att förbereda sitt försvar.

Den andra grunden är att tribunalen har åsidosatt artikel 1.4 i gemensam ståndpunkt 2001/931 genom att den medgett att ett administrativt beslut fattats av en behörig myndighet i den mening som avses i denna bestämmelse, trots att detta aldrig varit föremål för domstolsprövning.

Den tredje grunden är att tribunalen har åsidosatt artikel 1.4 i gemensam ståndpunkt 2001/931, artikel 296 FEUF samt rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd för klaganden, genom att fastslå att de brittiska myndigheternas beslut ska likställas med en fällande dom och att rådet därmed var skyldigt att komma fram till en så likvärdig bedömning som möjligt som dessa myndigheter gjort.

Den fjärde grunden avser att tribunalen, genom att fastslå att Hamas och Hamas IDQ var en enda enhet, åsidosatt bestämmelserna om fördelning av bevisbördan, tillåtit att rådet åberopat nya skäl under förfarandet vid tribunalen, beaktat bevisfakta utan att pröva deras relevans, åsidosatt den kontradiktoriska principen, missuppfattat handlingarna i målet och åsidosatt principen om ett oberoende rättegångsförfarande.

____________