Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. travnja 2019. uputio Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) – PORR Építési Kft. protiv Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(predmet C-292/19)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: PORR Építési Kft.

Tuženik: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prethodna pitanja

Treba li članak 90. stavke 1. i 2. Direktive o PDV-u1 tumačiti na način da države članice moraju dopustiti smanjenje iznosa oporezivog PDV-om ako se može dokazati da porezni obveznik u konačnici nije primio jedan dio ili cjelokupan iznos protučinidbe za izvršenu transakciju?

Treba li sudsku praksu Suda Europske unije, posebno uzimajući u obzir presude donesene u predmetima Almos, [C-337/13], t. 23., Di Maura, [C-246/16], t. 20. do 29., i, po analogiji, T-2, [C-396/16], t. 31. do 45., tumačiti na način da, sa stajališta obveze države članice, utvrđene u članku 90. stavku 1. Direktive o PDV-u, radi a posteriori smanjenja oporezivog iznosa, treba razlikovati situaciju u kojoj kupac potpuno ili djelomično nije platio protučinidbu od one u kojoj je prodavateljeva tražbina postala konačno nenaplativa, tako da u prvom slučaju država članica može primijeniti odstupanje predviđeno u članku 90. stavku 2., dok je u drugom slučaju navedeno odstupanje isključeno, pri čemu država članica u takvoj situaciji u svakom slučaju mora dopustiti a posteriori smanjenje oporezivog iznosa?

____________

1 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)