Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 10. aprīlī iesniedza Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) – PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Lieta C-292/19)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pamatlietas puses

Prasītāja: PORR Építési Kft.

Atbildētāja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prejudiciālie jautājumi

Vai PVN direktīvas 1 90. panta 1. un 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka dalībvalstīm ir jāatļauj samazināt ar PVN apliekamo vērtību gadījumā, ja var tikt pierādīts, ka par veikto darījumu nodokļa maksātājs beigu beigās vai nu nav saņēmis atlīdzību vispār vai arī nav saņēmis daļu no tās?

Vai Eiropas Savienības Tiesas judikatūra, ņemot vērā it īpaši spriedumus, kas pasludināti lietās Almos Agrárkülkereskedelmi (C-337/13), 23. punkts, Di Maura (C-246/16), 20.–29. punkts, un pēc analoģijas, T-2 (C-396/16), 31.–45. punkts, ir jāinterpretē tādējādi, ka saistībā ar dalībvalstij PVN direktīvas 90. panta 1. punktā noteikto pienākumu a posteriori samazināt ar nodokli apliekamo vērtību tāda situācija, kurā pircējs nav samaksājis visu atlīdzību vai tās daļu, ir jānošķir no situācijas, kurā pārdevēja prasījuma summa vairs nav atgūstama, un līdz ar to pirmajā gadījumā dalībvalsts var izmantot 90. panta 2. punktā paredzēto atkāpi, savukārt otrajā gadījumā tās piemērošana ir izslēgta un dalībvalstij katrā ziņā ir jāatļauj a posteriori samazināt ar nodokli apliekamo vērtību?

____________

1     Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.).