Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (sąd administracyjny i pracy dla miasta stołecznego Budapeszt, Węgry) w dniu 10 kwietnia 2019 r. – PORR Építési Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Sprawa C-292/19)

Język postępowania: węgierski

Sąd odsyłający

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: PORR Építési Kft.

Druga strona postępowania: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Pytania prejudycjalne

Czy art. 90 ust. 1 i 2 dyrektywy VAT1 należy interpretować w ten sposób, że państwa członkowskie muszą umożliwić obniżenie podstawy opodatkowania VAT w przypadku, gdy można wykazać, iż podatnik ostatecznie nie otrzymał całości lub części zapłaty z tytułu dokonanej transakcji?

Czy biorąc w szczególności pod uwagę wyroki wydane w sprawach Almos [C-337/13], pkt 23, Di Maura [C-246/16], pkt 20–29, i, w drodze analogii, T-2 [C-396/16], pkt 31−45, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że z punktu widzenia określonego w art. 90 ust. 1 dyrektywy VAT i spoczywającego na państwie członkowskim obowiązku obniżenia podstawy opodatkowania a posteriori należy rozróżnić między całkowitym lub częściowym brakiem zapłaty przez nabywcę a sytuacją, w której wierzytelność sprzedawcy stała się ostatecznie nieściągalna, w związku z czym w pierwszym przypadku państwo członkowskie może skorzystać z odstępstwa przewidzianego w art. 90 ust. 2, natomiast w drugim przypadku możliwość zastosowania tego odstępstwa jest wyłączona, a państwo członkowskie musi bezwarunkowo zezwolić na obniżenie podstawy opodatkowania a posteriori w tym przypadku?

____________

1 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1).