Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 10. apríla 2019 – PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(vec C-292/19)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: PORR Építési Kft.

Žalovaný: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 90 ods. 1 a 2 smernice o DPH1 vykladať v tom zmysle, že členské štáty musia umožniť zníženie základu DPH, ak možno preukázať, že zdaniteľná osoba definitívne nezískala celé protiplnenie zodpovedajúce transakcii, ktorú uskutočnila, alebo jeho časť?

Má sa judikatúra Súdneho dvora Európskej únie, najmä s prihliadnutím na rozsudky vydané vo veciach Almos, [C-337/13] bod 23, Di Maura, [C-246/16], body 20 až 29, a analogicky T-2, [C-396/16], body 31 až 45, vykladať v tom zmysle, že z hľadiska povinnosti členského štátu dodatočne znížiť základ dane, stanovenej v článku 90 ods. 1 smernice o DPH, treba rozlišovať medzi úplným alebo čiastočným nezaplatením protiplnenia zo strany kupujúceho a situáciou, v ktorej sa pohľadávka predávajúceho stala definitívne nevymožiteľnou, takže v prvom prípade členský štát môže využiť výnimku stanovenú v článku 90 ods. 2, zatiaľ čo v druhom prípade je uvedená výnimka vylúčená a členský štát musí v tomto prípade za každých okolností umožniť dodatočné zníženie základu dane?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).