Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungern) den 10 april 2019 – PORR Építési Kft. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Mål C-292/19)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parter i det nationella målet

Klagande: PORR Építési Kft.

Motpart: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Tolkningsfrågor

Ska artikel 90.1 och 90.2 i mervärdesskattedirektivet(1 ) tolkas så, att medlemsstaterna ska tillåta en nedsättning av beskattningsunderlaget för mervärdesskatten när det slutgiltigt kan styrkas att den beskattningsbara personen inte erhållit en del av eller hela vederlaget för den transaktion som denne har genomfört?

Ska EU-domstolens praxis, med särskilt beaktande av domarna i målen Almos, [C-337/13], punkt 23, Di Maura, [C-246/16], punkterna 20–29, och, analogt, T-2, [C-396/16], punkterna 31–45, tolkas så, att det mot bakgrund av medlemsstatens skyldighet enligt artikel 90.1 i mervärdesskattedirektivet att i efterhand sätta ned beskattningsunderlaget, ska göras åtskillnad mellan en situation där köparen inte har betalat en del av eller hela vederlaget och en situation där det har slagits fast att säljarens fordran inte kan drivas in, vilket innebär att medlemsstaten i det första fallet får använda sig av det undantag som föreskrivs i artikel 90.2, medan detta undantag är uteslutet i det andra fallet och medlemsstaten då under alla förhållanden måste tillåta en nedsättning i efterhand av beskattningsunderlaget?

____________

(1 ) Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s.1)