Language of document :

Преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Литва), постъпило на 16 април 2019 г. — XT/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Дело C-312/19)

Език на производството: литовски

Запитваща юрисдикция

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Страни в главното производство

Жалбоподател: XT

Ответник: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 9, параграф 1 и член 193 от Директива 2006/112/ЕО1 на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност да се тълкуват в смисъл, че при обстоятелства като тези по делото не може да се счита, че физическо лице като жалбоподателя е извършвало „независимо“ съответната (икономическа) дейност и само то трябва да плати данъка върху добавената стойност за спорните доставки, т.е. дали за целите на член 9, параграф 1 и член 193 от Директива 2006/112/ЕО данъчнозадължено лице, отговорно за изпълнението на съответните задължения, следва да е съвместната дейност/гражданското дружество (участниците в съвместната дейност, взети заедно; в разглеждания случай жалбоподателят заедно с неговият бизнес партньор) — която/което съгласно националното законодателство не се счита за данъчнозадължено лице и не e правосубектно — а не само физическо лице като жалбоподателя?

При утвърдителен отговор на първия въпрос, трябва ли член 193 от Директива 2006/112/ЕО да се тълкува в смисъл, че при обстоятелства като тези по делото ДДС се плаща поотделно от всеки от участниците (в разглеждания случай жалбоподателят и неговият бизнес партньор) в съвместната дейност/гражданското дружество — които съвместна дейност/гражданско дружество съгласно националното право не се считат за данъчнозадължени лица и не са правосубектни — върху частта от всяко плащане, което те получават като престация (или трябва да получат, или им се дължи) за облагаемите доставки на недвижимо имущество? Трябва ли член 287 от Директива 2006/112/ЕО да се тълкува в смисъл, че при обстоятелства като тези по делото годишният оборот, посочен в тази разпоредба, се установява, като се вземат предвид всички доходи от съвместната дейност (получени от участниците в съвместната дейност, взети заедно)?

____________

1 ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7 и поправки в OB L 74, 2011 г., стр. 3, OB L 249, 2012 г., стр. 15 и ОВ L 323, 2015 г., стр. 31.