Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Liettua) on esittänyt 16.4.2019 – XT v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(asia C-312/19)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Pääasian asianosaiset

Kantaja: XT

Vastaaja: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 9 artiklan 1 kohtaa ja 193 artiklaa tulkittava siten, että nyt käsiteltävän asian kaltaisissa olosuhteissa kantajan kaltaisen luonnollisen henkilön ei voida katsoa harjoittaneen ”itsenäisesti” kyseessä olevaa (taloudellista) toimintaa (ts. liiketoimintaa) eikä hänen voida katsoa olevan velvollinen maksamaan itse arvonlisäveroa riidanalaisista liiketoimista, toisin sanoen onko direktiivin 2006/112/EY 9 artiklan 1 kohtaa ja 193 artiklaa sovellettaessa kyseisistä velvoitteista vastuussa olevana verovelvollisena pidettävä yhteistä toimintaa / yhtymää (yhteisen toiminnan osapuolia kollektiivisesti; nyt käsiteltävässä tapauksessa kantajaa ja hänen liikekumppaniaan kollektiivisesti) – jota ei pidetä verovelvollisena ja joka ei ole oikeushenkilö kansallisen lainsäädännön mukaan – eikä ainoastaan kantajan kaltaista luonnollista henkilöä?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko direktiivin 2006/112/EY 193 artiklaa tulkittava siten, että nyt käsiteltävän asian kaltaisissa olosuhteissa arvonlisäveron maksaa jokainen yhteisen toiminnan / yhtymän osapuoli erikseen (tässä tapauksessa kantaja ja hänen liikekumppaninsa) – sillä kyseistä yhteistä toimintaa / yhtymää ei kansallisen lainsäädännön mukaan pidetä verovelvollisena eikä sillä ole oikeushenkilöllisyyttä – kustakin maksusta, jonka osapuoli on saanut (tai saa tai joka hänelle on maksettava) vastikkeena kiinteän omaisuuden verollisista luovutuksista? Onko direktiivin 2006/112/EY 287 artiklaa tulkittava siten, että nyt käsiteltävän asian kaltaisissa olosuhteissa kyseisessä säännöksessä tarkoitettu vuotuinen liikevaihto määritetään ottamalla huomioon yhteisen toiminnan kaikki tulot (jotka yhteisen toiminnan osapuolet saavat yhteensä)?

____________

1 EUVL 2006, L 347, s. 1.