Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 16. aprīlī iesniedza Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) – XT/Valstybinę mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Lieta C-312/19)

Tiesvedības valoda – lietuviešu

Iesniedzējtiesa

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Pamatlietas puses

Prasītājs: XT

Atbildētāja: Valstybinę mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Direktīvas 2006/112/EK 1 (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 9. panta 1. punkts un 193. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tādos apstākļos, kādi ir izskatāmajā lietā, tādu fizisku personu kā prasītājs nevar uzskatīt par personu, kura “patstāvīgi” ir veikusi attiecīgo (saimniecisko) darbību un kurai pašai ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis par apstrīdētajām piegādēm, proti, vai Direktīvas 2006/112/EK 9. panta 1. punkta un 193. panta izpratnē par nodokļa maksātāju, kas atbildīgs par šajā lietā paredzēto pienākumu izpildi, ir uzskatāma kopīgā darbība/partnerība (kopīgā darbībā iesaistītie dalībnieki kopā; izskatāmajā gadījumā – prasītājs un viņa uzņēmējdarbības partneris kopā) – kura saskaņā ar valsts tiesībām netiek uzskatīta par nodokļa maksātāju un kurai nav juridiskas personas statusa,– un ne tikai tāda fiziska persona kā prasītājs?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, vai Direktīvas 2006/112/EK 193. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tādos apstākļos, kādi ir izskatāmajā lietā, PVN ikviens no kopīgā darbībā/partnerībā iesaistītajiem dalībniekiem (izskatāmajā gadījumā – prasītājs un viņa uzņēmējdarbības partneris) – kuru kopīga darbība/partnerība saskaņā ar valsts tiesībām nav uzskatāma par nodokļa maksātāju un kurai nav juridiskas personas statusa – maksā individuāli par katru maksājumu, kuru viņi saņem kā atlīdzību (vai kurš viņiem ir jāsaņem vai pienākas viņiem) par ar nodokli apliekamām nekustamā īpašuma piegādēm? Vai Direktīvas 2006/112/EK 287. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tādos apstākļos, kādi ir šajā lietā, šajā normā minētais gada apgrozījums tiek noteikts, ņemot vērā visus ieņēmumus no kopīgas darbības (kurus kopīgi guvuši kopīgā darbībā iesaistītie dalībnieki)?

____________

1 OV 2006, L 347, 1. lpp.