Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 16. apríla 2019 – XT/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(vec C-312/19)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: XT

Žalovaný: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 9 ods. 1 a článok 193 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 vykladať v tom zmysle, že za takých okolností ako v spore vo veci samej fyzickú osobu, akou je žalobca, nemožno považovať za osobu „nezávisle“ vykonávajúcu dotknutú (ekonomickú) činnosť, ktorá má samostatne platiť daň z pridanej hodnoty zo sporných plnení, t. j. má sa na účely článku 9 ods. 1 a článku 193 smernice 2006/112/ES považovať za zdaniteľnú osobu zodpovednú za plnenie dotknutých záväzkov spoločný podnik/partnerstvo (účastníci spoločného podniku spoločne; v prejednávanej veci žalobca a jeho obchodný partner spoločne) – ktorý sa podľa vnútroštátneho práva nepovažuje za zdaniteľnú osobu a nemá právnu subjektivitu – a nie iba fyzická osoba, akou je žalobca?

2.    Má sa v prípade kladnej odpovede na prvú otázku článok 193 smernice 2006/112/ES vykladať v tom zmysle, že za takých okolností ako v spore vo veci samej platí DPH jednotlivo každý z účastníkov (v prejednávanej veci žalobca a jeho obchodný partner) spoločného podniku/partnerstva – pričom tento spoločný podnik/partnerstvo sa podľa vnútroštátneho práva nepovažuje za zdaniteľnú osobu a nemá právnu subjektivitu – z každej platby, ktorú prijal (alebo má či mal prijať) ako protihodnotu za zdaniteľné dodávky nehnuteľného majetku? Má sa článok 287 smernice 2006/112/ES vykladať v tom zmysle, že za takých okolností ako v spore vo veci samej sa ročný obrat uvedený v tomto ustanovení určí zohľadnením celkových príjmov spoločného podniku (ktoré spoločne dosiahli účastníci spoločného podniku)?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.