Language of document :

Жалба, подадена на 1 май 2019 г. от Région de Bruxelles-Capitale срещу определението, постановено от Общия съд (пети състав) на 28 февруари 2019 г. по дело T-178/18, Région de Bruxelles-Capitale/Комисия

(Дело C-352/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Région de Bruxelles-Capitale (представител: A. Bailleux, avocat)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

да се отмени определението от 28 февруари 2019 г. (T-178/18);

да бъде постановено решение по допустимостта на жалбата за отмяна, подадена от Région de Bruxelles-Capitale срещу Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2324 на Комисията от 12 декември 2017 година за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията1 , а по отношение на останалата част делото да се върне на Общия съд;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски за двете инстанции.

Основания и основни доводи

С обжалваното определение Общият съд е обявил за недопустима поради липса на правен интерес жалбата, подадена от Région de Bruxelles-Capitale. По-точно, Общият съд е постановил, че Région de Bruxelles-Capitale не е пряко засегнат от обжалвания регламент по смисъла на член 263, алинея 4 ДФЕС.

В подкрепа на жалбата си Région de Bruxelles-Capitale изтъква едно основание, което се подразделя на две части.

На първо място, отказът на Общия съд да разгледа условията за допустимост на жалбата в светлината на член 9 от Орхуската конвенция произтича от погрешно тълкуване на член 2, параграф 4 и член 9 от същата конвенция и не е адекватно мотивиран.

На второ място, Общият съд прави извода за липсата на пряко засягане на жалбоподателя именно поради недостатъчни мотиви, както и поради неспазване на член 263, алинея 4 ДФЕС и на член 20, параграф 2, член 32, параграф 1, член 36, параграф 3, член 41, параграф 1 и член 43, параграфи 5 и 6 от Регламент 1107/2009.

Във втората част от жалбата си, в случай, че Съдът уважи искането за отмяна на обжалваното определение и реши да се произнесе по допустимостта на жалбата, Région de Bruxelles-Capitale излага мотивите, поради които неговата жалба трябва да се обяви за допустима, що се отнася до изпълнението на условията по член 263, алинея 4 ДФЕС.

____________

1 ОВ L 333, 2017 г., стр. 10.