Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 1. května 2019 Région de Bruxelles-Capitale proti usnesení Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 28. února 2019 ve věci T-178/18, Région de Bruxelles-Capitale v. Komise

(Věc C-352/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel): Région de Bruxelles-Capitale (zástupce: A. Bailleux, avocat)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil usnesení ze dne 28. února 2019 (T-178/18);

určil, že žaloba na neplatnost prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2324 ze dne 12. prosince 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/20111 , kterou podal Région de Bruxelles-Capitale, je přípustná, a ve zbývající části vrátil věc Tribunálu k dalšímu řízení;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení v obou stupních řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Napadeným usnesením Tribunál rozhodl, že žaloba, kterou podal Région de Bruxelles-Capitale, je pro nedostatek právního zájmu na zahájení řízení nepřípustná. Konkrétně Tribunál rozhodl, že Région de Bruxelles-Capitale není napadeným nařízením bezprostředně dotčen ve smyslu čl. 263 čtvrtého pododstavce SFEU.

Na podporu svého kasačního opravného prostředku uvádí Région de Bruxelles-Capitale jediný důvod rozdělený do dvou částí.

Zaprvé rozhodnutí Tribunálu nezkoumat podmínky přípustnosti žaloby z hlediska článku 9 Aarhuské úmluvy vyplývá z nesprávného výkladu čl. 2 odst. 4 a článku 9 této úmluvy a není náležitě odůvodněné.

Zadruhé k závěru, že navrhovatel není bezprostředně dotčen, dospěl Tribunál za cenu nedostatečného odůvodnění a nedodržení čl. 263 čtvrtého pododstavce SFEU, jakož i čl. 20 odst. 2, čl. 32 odst. 1, čl. 36 odst. 3, čl. 41 odst. 1 a čl. 43 odst. 5 a 6 nařízení č. 1107/2009.

Ve druhé části svého kasačního opravného prostředku, uvedené pro případ, že by Soudní dvůr vyhověl návrhu na zrušení napadeného usnesení a rozhodl se rozhodnout o přípustnosti žaloby sám, uvádí Région de Bruxelles-Capitale důvody, proč musí být jeho žaloba prohlášena za přípustnou, neboť splňuje podmínky podle čl. 263 čtvrtého pododstavce SFEU.

____________

1 Úř. věst. 2017, L 333, s. 10.