Language of document :

Région de Bruxelles-Capitale 1. mail 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 28. veebruari 2019. aasta määruse peale kohtuasjas T-178/18: Région de Bruxelles-Capitale versus komisjon

(kohtuasi C-352/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Région de Bruxelles-Capitale (esindaja: advokaat A. Bailleux)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

tühistada 28. veebruari 2019. aasta kohtumäärus (T-178/18);

teha otsus küsimuses, kas tühistamishagi, mille Région de Bruxelles-Capitale esitas komisjoni 12. detsembri 2017. aasta rakendusmääruse (EL) 2017/2324 peale, millega pikendatakse toimeaine glüfosaadi heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa,1 on vastuvõetav, ning saata kohtuasi ülejäänud küsimuste lahendamiseks tagasi Üldkohtusse;

mõista mõlema astme kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Vaidlustatud kohtumäärusega tunnistas Üldkohus Région de Bruxelles-Capitale’i esitatud hagi põhjendatud huvi puudumise tõttu vastuvõetamatuks. Täpsemalt leidis Üldkohus, et vaidlustatud määrus ei puuduta ELTL artikli 263 neljanda lõigu tähenduses Région de Bruxelles-Capitale’i otseselt.

Apellatsioonkaebuse põhjendamiseks esitab Région de Bruxelles-Capitale ühe väite, mis koosneb kahest osast.

Esiteks, Üldkohtu keeldumine analüüsida hagi vastuvõetavuse tingimusi Århusi konventsiooni artiklit 9 arvestades, on tingitud selle konventsiooni artikli 2 lõike 4 ja artikli 9 väärast tõlgendusest ning seda ei ole piisavalt põhjendatud.

Teiseks, Üldkohus leidis, et hageja ei ole otseselt puudutatud, esitades ebapiisava põhjenduse ja rikkudes ELTL artikli 263 neljandat lõiku ning määruse 1107/2009 artikli 20 lõiget 2, artikli 32 lõiget 1, artikli 36 lõiget 3, artikli 41 lõiget 1 ja artikli 43 lõikeid 5 ja 6.

Apellatsioonkaebuse teises osas, mis on esitatud juhuks, kui Euroopa Kohus rahuldab nõude vaidlustatud kohtumäärus tühistada ja otsustab hagi vastuvõetavuse küsimuses ise otsuse teha, esitab Région de Bruxelles-Capitale põhjused, miks tema hagi tuleb tunnistada ELTL artikli 263 neljanda lõigu tingimuste täitmise seisukohast vastuvõetavaks.

____________

1 ELT 2017, L 333, lk 10.