Language of document :

Valitus, jonka Région de Bruxelles-Capitale on tehnyt 1.5.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-178/18, Région de Bruxelles-Capitale v. komissio, 28.2.2019 antamasta määräyksestä

(asia C-352/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Région de Bruxelles-Capitale (edustaja: A. Bailleux, avocat)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa asiassa T-178/18 28.2.2019 annetun määräyksen;

ratkaisee Région de Bruxelles-Capitale`in nostaman sen kanteen tutkittavaksi ottamista koskevan kysymyksen, jossa vaadittiin tehoaineen glyfosaatti hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta 12.12.2017 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2017/23241 kumoamista;

velvoittaa komission korvaamaan molemmissa oikeusasteissa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Unionin yleinen tuomioistuin jätti riidanalaisessa määräyksessä Région de Bruxelles-Capitale`in nostaman kanteen tutkimatta oikeussuojan tarpeen puuttumisen vuoksi. Tarkemmin ottaen unionin yleinen tuomioistuin katsoi, ettei riidanalainen asetus koskenut Région de Bruxelles-Capitale`ia suoraan SEUT 263 artiklan neljännessä kohdassa tarkoitetuin tavoin.

Région de Bruxelles-Capitale vetoaa valituksensa tueksi yhteen ainoaan valitusperusteeseen, joka jakautuu kahteen osaan.

Ensinnäkin se, että unionin yleinen tuomioistuin kieltäytyi tutkimasta kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä Århusin yleissopimuksen 9 artiklan valossa, perustuu kyseisen yleissopimuksen 2 artiklan 4 kappaleen ja 9 artiklan virheelliseen tulkintaan eikä kieltäytymistä perusteltu asianmukaisesti.

Toiseksi unionin yleisen tuomioistuimen päätelmä, jonka mukaan asia ei koskenut kantajaa suoraan, on riittämättömästi perusteltu, ja se on näin sivuuttanut SEUT 263 artiklan neljännen kohdan sekä asetuksen 1107/2009 20 artiklan 2 kohdan, 32 artiklan 1 kohdan, 36 artiklan 3 kohdan, 41 artiklan 1 kohdan, 43 artiklan 5 kohdan ja 43 artiklan 6 kohdan.

Valituskirjelmänsä toisessa osassa, jossa kehitellään tilannetta, jossa unionin tuomioistuin hyväksyisi valituksenalaisen määräyksen kumoamisvaatimuksen ja päättäisi itse ratkaista kanteen tutkittavaksi ottamista koskevan kysymyksen, Région de Bruxelles-Capitale esittää syyt, joiden vuoksi sen kanne on otettava tutkittavaksi sen vuoksi, että se täyttää SEUT 263 artiklan neljännessä kohdassa asetetut edellytykset.

____________

1 EUVL 2017, L 333, s. 10.