Language of document :

Žalba koju je 1. svibnja 2019. podnijela Région de Bruxelles-Capitale protiv rješenja Općeg suda (peto vijeće) od 28. veljače 2019. u predmetu T-178/18, Région de Bruxelles-Capitale protiv Komisije

(predmet C-352/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Région de Bruxelles-Capitale (zastupnik: A. Bailleux, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Ukinuti rješenje od 28. veljače 2019. (T-178/18);

odlučiti o dopuštenosti tužbe za poništenje koju je podnijela Région de Bruxelles-Capitale protiv Provedbene uredbe Komisije (UE) 2017/2324 od 12. prosinca 2017. o produljenju odobrenja aktivne tvari „glifosat” u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/20111 , te, u preostalom dijelu, vratiti predmet na odlučivanje Općem sudu;

naložiti Komisiji snošenje troškova obaju postupaka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Pobijanim rješenjem Opći je sud zbog nepostojanja pravnog interesa proglasio nedopuštenom tužbu koju je podnijela Région de Bruxelles-Capitale. Preciznije, Opći je sud presudio da se osporena uredba izravno ne odnosi na Région de Bruxelles-Capitale, u smislu članka 263. četvrtog stavka UFEU-a.

U prilog svojoj žalbi, Région de Bruxelles-Capitale ističe samo jedan žalbeni razlog, koji se dijeli na dva dijela.

Prvo, odbijanje Općeg suda da ispita uvjete dopuštenosti tužbe s obzirom na članak 9. Aarhuške konvencije dovelo je do pogrešnog tumačenja članka 2. stavka 4. i članka 9. te konvencije, te nije na odgovarajući način obrazloženo.

Drugo, Opći sud nije pružio dovoljno obrazloženje te je zanemario članak 263. četvrti stavak UFEU-a te članak 20. stavak 2., članak 32. stavak 1., članak 36. stavak 3., članak 41. stavak 1. i članak 43. stavke 5. i 6. Uredbe br. 1107/2009., kada je odlučio o nepostojanju izravnog utjecaja na žaliteljicu.

U drugom dijelu svog zahtjeva, istaknutog pod uvjetom da Sud prihvati zahtjev za ukidanje osporenog rješenja i sam odluči o dopuštenosti tužbe, Région de Bruxelles-Capitale iznosi razloge zbog kojih njezina tužba mora biti proglašena dopuštenom, jer zadovoljava uvjete iz članka 263. četvrtog stavka UFEU-a.

____________

1 SL 2017., L 333, str. 10.