Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 28 lutego 2019 r. w sprawie T-178/18, Région de Bruxelles-Capitale / Komisja, wniesione w dniu 1 maja 2019 r. przez Région de Bruxelles-Capitale

(Sprawa C-352/19 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Région de Bruxelles-Capitale (przedstawiciel: adwokat A. Bailleux)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

uchylenie postanowienia z dnia 28 lutego 2019 r. (T-178/18);

orzeczenie o dopuszczalności skargi o stwierdzenie nieważności wniesionej przez Région de Bruxelles-Capitale przeciwko rozporządzeniu wykonawczemu Komisji (UE) 2017/2324 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/20111 oraz, w pozostałym zakresie, przekazanie sprawy Sądowi;

obciążenie Komisji kosztami postępowania w obu instancjach.

Zarzuty i główne argumenty

Zaskarżonym postanowieniem Sąd uznał skargę wniesioną przez Région de Bruxelles-Capitale za niedopuszczalną ze względu na brak interesu prawnego.

Na poparcie odwołania Région de Bruxelles-Capitale podnosi jedyny zarzut dzielący się na dwie części.

Po pierwsze, odmowa zbadania przez Sąd warunków dopuszczalności skargi w świetle art. 9 konwencji z Aarhus wynika z błędnej wykładni art. 2 ust. 4 i art. 9 owej konwencji i nie została właściwie uzasadniona.

Po drugie, brak bezpośredniego oddziaływania na skarżącą Sąd stwierdził kosztem niewystarczającego uzasadnienia, a także nieuwzględnienia art. 263 akapit czwarty TFUE, a także art. 20 ust. 2, art. 32 ust. 1, art. 36 ust. 3, art. 41 ust. 1 oraz art. 43 ust. 5 i 6 rozporządzenia nr 1107/2009.

W części drugiej odwołania, przedstawionej na wypadek gdyby Trybunał uwzględnił wniosek o uchylenie zaskarżonego postanowienia i postanowił sam orzec o dopuszczalności skargi, Région de Bruxelles-Capitale przedstawia powody, dla których jego skarga powinna zostać uznana za dopuszczalną, gdyż spełnia przesłanki określone w art. 263 akapit czwarty TFUE.

____________

1 Dz.U. 2017, L 333, s. 10.