Language of document :

Recurs introdus la 1 mai 2019 de Région de Bruxelles-Capitale împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a cincea) din 28 februarie 2019 în cauza T-178/18, Région de Bruxelles-Capitale/Comisia

(Cauza C-352/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: Région de Bruxelles-Capitale (reprezentant: A. Bailleux, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Anularea Ordonanței din 28 februarie 2019 (T-178/18);

statuarea asupra acțiunii în anulare introduse de Région de Bruxelles-Capitale împotriva Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2324 al Comisiei din 12 decembrie 2017 de reînnoire a aprobării substanței active glifosat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei1 , și în rest trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată aferente celor două proceduri de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prin ordonanța atacată, Tribunalul a declarat inadmisibilă pentru lipsa interesului de a exercita acțiunea formulată de Région de Bruxelles-Capitale. Mai precis, Tribunalul a statuat că Région de Bruxelles-Capitale nu era vizată în mod direct de regulamentul atacat, în sensul articolului 263 al patrulea paragraf TFUE.

În susținerea recursului formulat, Région de Bruxelles-Capitale invocă un motiv unic, care se împarte în două aspecte.

În primul rând, refuzul Tribunalului de a examina condițiile de admisibilitate a acțiunii în lumina articolului 9 din Convenția de la Aarhus rezultă dintr-o interpretare eronată a articolelor 2 punctul 4 și 9 din aceeași convenție și nu este motivat corespunzător.

În al doilea rând, Tribunalul a concluzionat că lipsește afectarea directă a reclamantei cu prețul unei motivări insuficiente, precum și al unei încălcări a articolului 263 al patrulea paragraf TFUE și a articolelor 20 alineatul (2), 32 alineatul (1), 36 alineatul (3), 41 alineatul (1) și 43 alineatele (5) și (6) din Regulamentul 1107/2009.

În a doua parte a cererii sale, dezvoltată în ipoteza în care Curtea ar admite cererea de anulare a ordonanței atacate și ar decide să se pronunțe ea însăși asupra admisibilității acțiunii, Région de Bruxelles-Capitale expune motivele pentru care acțiunea sa trebuie declarată admisibilă întrucât îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 263 al patrulea paragraf TFUE.

____________

1 JO 2017, L 333, p. 10.