Language of document :

Odvolanie podané 1. mája 2019: Région de Bruxelles-Capitale proti uzneseniu Všeobecného súdu (piata komora) z 28. februára 2019 vo veci T-178/18, Région de Bruxelles-Capitale/Komisia

(vec C-352/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Région de Bruxelles-Capitale (v zastúpení: A. Bailleux, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil uznesenie z 28. februára 2019 (T-178/18);

určil, že žaloba na neplatnosť vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2324 z 12. decembra 2017, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky glyfozát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/20111 , ktorú podal Région de Bruxelles-Capitale, je prípustná a v zostávajúcej časti vrátil vec Všeobecnému súdu na ďalšie konanie,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania na oboch stupňoch.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

V napadnutom uznesení Všeobecný súd rozhodol, že žaloba, ktorú podal Région de Bruxelles-Capitale je z dôvodu nedostatku právneho záujmu na začatí konania neprípustná. Konkrétne Všeobecný súd rozhodol, že Région de Bruxelles-Capitale nie je napadnutým nariadením priamo dotknutý v zmysle článku 263 štvrtého odseku ZFEÚ.

Na podporu svojho odvolania Région de Bruxelles-Capitale uvádza jediný odvolací dôvod zložený z dvoch častí.

Po prvé rozhodnutie Všeobecného súdu nepreskúmať podmienky prípustnosti žaloby z hľadiska článku 9 Aarhuského dohovoru vyplýva z nesprávneho výkladu článku 2 ods. 4 a článku 9 tohto dohovoru a nie je dostatočne odôvodnené.

Po druhé Všeobecný súd dospel k záveru, že odvolateľ nebol priamo dotknutý, pričom neuviedol dostatočné odôvodnenie a porušil článok 263 štvrtý odsek ZFEÚ a článok 20 ods. 2, článok 32 ods. 1, článok 36 ods. 3, článok 41 ods. 1 a článok 43 ods. 5 a 6 nariadenia č. 1107/2009.

V druhej časti svojho odvolania uvedenej pre prípad, že by Súdny dvor vyhovel návrhu na zrušenie napadnutého uznesenia a rozhodol, že rozhodne o prípustnosti žaloby sám, uvádza Région de Bruxelles-Capitale dôvody, pre ktoré musí byť jeho žaloba vyhlásená za prípustnú, keďže spĺňa podmienky podľa článku 263 štvrtého odseku ZFEÚ.

____________

1 Ú. v. EÚ L 333, 2017, s. 10.