Language of document :

Överklagande ingett den 1 maj 2019 av Région de Bruxelles-Capitale av det beslut som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 28 februari 2019 i mål T-178/18, Région de Bruxelles-Capitale mot kommissionen

(Mål C-352/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Région de Bruxelles-Capitale (ombud: A. Bailleux, avocat)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva beslutet av den 28 februari 2019 (T-178/18),

avgöra frågan om upptagande till sakprövning av den talan genom vilken Région de Bruxelles-Capitale yrkat ogiltigförklaring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2324 av den 12 december 2017 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011,1 och i övrigt återförvisa målet till tribunalen, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Genom det överklagade beslutet avvisade tribunalen den talan som hade väckts av Région de Bruxelles-Capitale på grund av att det saknades berättigat intresse av att få saken prövad. Tribunalen fann närmare bestämt att Région de Bruxelles-Capitale inte berördes direkt av den omtvistade förordningen, i den mening som avses i artikel 263 fjärde stycket FEUF.

Till stöd för sitt överklagande har Région de Bruxelles-Capitale åberopat en enda grund som består av två delar.

För det första följer tribunalens beslut att inte pröva förutsättningarna för att ta upp talan till prövning mot bakgrund av artikel 9 i Århuskonventionen av en felaktig tolkning av artiklarna 2.4 och 9 i samma konvention, och det saknar en korrekt motivering.

För det andra innebär tribunalens slutsats att klaganden inte berörs direkt att motiveringen är otillräcklig och att artikel 263 fjärde stycket FEUF samt artiklarna 20.2, 32.1, 36.3, 41.1, 43.5 och 43.6 i förordning 1107/2009 har åsidosatts.

Den andra delen i ansökan utvecklas för det fall domstolen skulle bifalla yrkandet om upphävande av det överklagade beslutet och själv avgöra frågan om talans upptagande till sakprövning. Région de Bruxelles-Capitale anför däri varför dess talan ska ta upp till prövning, eftersom den uppfyller villkoren i artikel 263 fjärde stycket FEUF.

____________

1 EUT L 333, 2017, s. 10.