Language of document :

Жалба, подадена на 18 февруари 2019 г. от Vans, Inc. срещу решението на Общия съд (девети състав), постановено на 6 декември 2018 г. по дело T-848/16 — Deichmann SE/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

(Дело C-125/19 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Vans, Inc. (представители: M. Hirsch, M. Metzner, Rechtsanwälte)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост, Deichmann SE

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени решение на Общия съд (девети състав) от 6 декември 2018 г. по дело T-848/16 и да отхвърли жалбата,

да осъди Deichmann SE да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Общият съд неправилно приел, че Deichmann е представило достатъчно доказателства за по-ранните марки, по-специално Общият съд е тълкувал прекалено широко понятието „еквивалентен документ“ по смисъла на правило 19, параграф 2, буква а), подточка ii) от Регламент (EО) № 2868/951 (понастоящем член 7, параграф 2, буква а), подточка ii) от Делегиран регламент (ЕС) 2018/6252 .

Противно на приетото от Общия съд извлечение от базата данни TMView не било „еквивалентен документ“ по смисъла на правило 19, параграф 2, буква а), подточка ii) от Регламент (EО) № 2868/95 — това следвало от една страна от еднозначния текст на разпоредбата, в който се има предвид видът, а не произходът на документа, що се отнася до допустимите еквивалентни документи, а от друга страна — от целта на разпоредбата.

Извлечение от TMView не можело да се приеме за доказателство по същество и поради характеристиките на базата данни.

Ето защо, както правилно е установил апелативният състав, възражението е следвало да се отхвърли поради самото обстоятелство, че не са представени доказателства за по-ранните права.

____________

1     Регламент на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността (ОВ L 303, 1995 г., стр. 1).

2     Делегиран регламент на Комисията от 5 март 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз, и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1430 (ОВ L 104, 2018 г., стр. 1).