Language of document :

Appel iværksat den 18. februar 2019 af Vans, Inc. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 6. december 2018 i sag T-848/16 – Deichmann SE mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

(Sag C-125/19 P)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Vans, Inc. (ved Rechtsanwälte M. Hirsch og M. Metzner)

De andre parter i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret og Deichmann SE

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Dom afsagt af Den Europæiske Unions Ret (Niende Afdeling) den 6. december 2018 i sag T-848/16 ophæves, og frifindelse.

Deichmann SE tilpligtes at betale sagsomkostningerne

Anbringender og væsentligste argumenter

Retten har med urette lagt til grund, at Deichmann havde underbygget det ældre varemærke på tilstrækkelig måde; Retten har navnlig fortolket begrebet »tilsvarende dokument« i henhold til regel 19, stk. 2, litra a), nr. ii) i forordning (EF) nr. 2868/95 1 (nu artikel 7, stk. 2, litra a), nr. ii i den delegerede forordning (EU) nr. 2018/625) 2 , for bredt.

I modsætning til Rettens opfattelse er et uddrag fra databasen TMView ikke et »tilsvarende dokument« som omhandlet i regel 19, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 2868/95; dette fremgår for det første af bestemmelsens klare ordlyd, som med hensyn til tilladte tilsvarende dokumenter henviser til dokumentets art og ikke dets oprindelse, og for det andet af hensigten med bestemmelsen.

På grund af databasens kendetegn kan et uddrag fra databasen TMView ikke udgøre et bevis, der underbygger [indsigelsen].

Indsigelsen skulle derfor – som appelkammeret fastslog korrekt – allerede være blevet forkastet på grund af den manglende underbygning af de ældre rettigheder.

____________

1     Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13.12.1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT 1995, L 303, s. 1).

2     Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/625 af 5.3.2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 om EU-varemærker og om ophævelse af delegeret forordning (EU) 2017/1430 (EUT 2018, L 104, s. 1).