Language of document :

Vans, Inc. 18. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 6. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-848/16: Deichmann SE versus EUIPO

(kohtuasi C-125/19 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Vans, Inc. (esindajad: M. Hirsch ja M. Metzner)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Deichmann SE

Apellandi nõuded

Tühistada Euroopa liidu Üldkohtu (üheksas koda) 6. detsembri 2018. aasta otsus kohtuasjas T-848/16 ja jätta hagi rahuldamata;

mõista kohtukulud välja Deichmann SE-lt.

Väited ja peamised argumendid

Üldkohus eksis kui leidis, et Deichmann on varasema kaubamärgi kohta esitanud piisavad tõendid; eeskätt tõlgendas kohus liiga laialt samaväärse dokumendi mõistet, mis sisaldub rakendusmääruse (EÜ) nr 2868/951 eeskirja 19 lõike 2 punkti a alapunktis ii (nüüd delegeeritud määruse (EL) 2018/6252 artikli 7 lõike 2 punkti a alapunkt ii).

Vastupidi Üldkohtu seisukohale ei ole väljavõte andmebaasist TMView samaväärne dokument rakendusmääruse eeskirja 19 lõike 2 punkti a alapunkti ii tähenduses; esiteks tuleneb see nimetatud sätte selgest sõnastusest, mis samaväärse dokumendi osas viitab dokumendi liigile, mitte selle päritolule, ja teiseks selle sätte eesmärgist.

Väljavõtet andmebaasist TMView ei saa selle andmebaasi tunnuste alusel samuti pidada [vastulauset] toetavaks tõendiks.

Vastulause tuleb seega tagasi lükata põhjusel, et varasemate õiguste olemasolu ei ole tõendatud.

____________

1 Komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1995,L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189).

2     Komisjoni 5. märtsi 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/625, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta ning tunnistatakse kehtetuks delegeeritud määrus (EL) 2017/1430 (ELT 2018, L 104, lk 1).