Language of document :

Valitus, jonka Vans, Inc. on tehnyt 18.2.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-848/16, Deichmann v. EUIPO, 6.12.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-125/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Vans, Inc. (edustajat: M. Hirsch, M. Metzner, Rechtsanwälte)

Muut osapuolet: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja Deichmann SE

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että

Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) 6.12.2018 asiassa T-848/16 antama tuomio kumotaan ja kanne hylätään

Deichmann SE velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajan mukaan unionin yleinen tuomioistuin oletti virheellisesti, että Deichmann on osoittanut riittävää näyttöä aikaisemmista tavaramerkeistä. Erityisesti unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi liian laajasti täytäntöönpanoasetuksen 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaista käsitettä ˮvastaavat asiakirjatˮ.

Unionin yleisen tuomioistuimen kannan vastaisesti ote tietopankista TMView ei valittajan mukaan ole täytäntöönpanoasetuksen1 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa (josta on tullut delegoidun asetuksen (EU) 2018/6252 7 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta) tarkoitettu ˮvastaava asiakirjaˮ. Tämä ilmenee yhtäältä säännöksen yksiselitteisestä sanamuodosta, joka liittyy hyväksyttävien vastaavien asiakirjojen luonteeseen eikä alkuperään ja toisaalta säännöksen tarkoituksesta.

Valittajan mukaan ote tietokannasta TMView ei voi myöskään tietopankin ominaisuuksien vuoksi olla pätevä näyttö.

Näin ollen väite pitäisi hylätä jo sen vuoksi, ettei aikaisempia oikeuksia ole näytetty toteen, kuten valituslautakunta osuvasti totesi.

____________

1 Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annettu komission asetus (EYVL 1995, L 303, s. 1).

2 Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 täydentämisestä ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 kumoamisesta 5.3.2018 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2018/625 (EUVL L 2018, L 104, s. 1).