Language of document :

Žalba koju je 18. veljače 2019. podnio Vans, Inc. protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 6. prosinca 2019. u predmetu T-848/16, Deichmann SE protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(predmet C-125/19 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Vans, Inc. (zastupnici: M. Hirsch, M. Metzner, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Deichmann SE

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda Europske unije (deveto vijeće) od 6. prosinca 2018. u predmetu T-848/16 te odbije tužbu;

naloži društvu Deichmann SE snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Opći sud pogrešno je pretpostavio da je podnositelj prigovora dovoljno potkrijepio ranije žigove; osobito, Opći sud je preširoko tumačio pojam „jednakovrijedni dokument” u smislu pravila 19. članka 2. točke (a) podtočke ii. Uredbe (EZ) br. 2868/951 (koji je postao članak 7. stavak 2. točka (a) podtočka ii.) Delegirane uredbe (EU) br. 2018/6252 .

Suprotno onomu što smatra Opći sud izvadak iz baze podataka TMView nije „jednakovrijedni dokument” u smislu pravila 19. članka 2. točke (a) podtočke ii. Delegirane uredbe Komisije; što proizlazi, s jedne strane, iz jasnog teksta odredbe koja se, u pogledu prihvaćenih jednakovrijednih dokumenata, odnosi na prirodu a ne podrijetlo dokumenta i, s druge strane, iz smisla odredbe.

Izvadak iz TMViewa se također ne bi mogao zbog svojstava baze podataka smatrati dokazom utemeljenosti.

Prigovor je trebao biti odbijen – kao što je to žalbeno vijeće s pravom smatralo – već zbog toga što ranije pravo nije bilo dokazano.

____________

1     Uredba Komisije (EZ) br. 2868/95 od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice (SL 1995., L 303, str. 1.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba o žigu)

2     Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/625 оd 5. ožujka 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća o žigu Europske unije i o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU) 2017/1430 (SL 2018., L 104, str. 1.)