Language of document :

2019 m. vasario 18 d. Vans, Inc. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 6 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-848/16 Deichmann SE / Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

(Byla C-125/19 P)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Vans, Inc., atstovaujama advokatų M. Hirsch, M. Metzner

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, Deichmann SE

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. gruodžio 6 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) sprendimą byloje T-848/16 ir atmesti ieškinį,

priteisti iš Deichmann SE bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrasis Teismas neteisingai nusprendė, kad Deichmann pakankamai motyvavo ankstesnius prekių ženklus; visų pirma Bendrasis Teismas per plačiai aiškino Reglamento (EB) Nr. 2868/951 19 taisyklės 2 dalies a punkto ii papunktyje (dabar – Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2018/6252 7 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis) nurodytą „lygiaverčio dokumento“ sąvoką.

Priešingai nei konstatavo Bendrasis Teismas, išrašas iš TMView duomenų bazės nėra „lygiavertis dokumentas“, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 2868/95 19 taisyklės 2 dalies a punkto ii papunktį; tai, pirma, matyti iš aiškios šios nuostatos formuluotės, kurioje, kalbant apie patvirtintus lygiaverčius dokumentus, nurodomas dokumento pobūdis, o ne jo kilmė, ir, antra, iš nuostatos tikslo.

Išrašas iš TMView taip pat negali tapti pagrįstumo įrodymu remiantis duomenų bazės savybėmis.

Todėl, kaip teisingai nustatė Apeliacinė taryba, protestas turi būti atmestas vien dėl to, kad ankstesnės teisės nebuvo pagrįstos.

____________

1 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95 skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, 1995, p. 1.; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 189) (toliau – Reglamentas Nr. 2868/95).

2 2018 m. kovo 5 d. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo ir panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1430 (OL L 104, 2018, p. 1).