Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 18. februārī Vans, Inc. iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2018. gada 6. decembra spriedumu lietā T-848/16 Deichmann SE/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

(Lieta C-125/19 P)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Vans, Inc. (pārstāvji: M. Hirsch, M. Metzner, advokāti)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, Deichmann SE

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2018. gada 6. decembra spriedumu lietā T-848/16 un noraidīt prasību;

piespriest Deichmann SE atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Vispārējā tiesa esot kļūdaini secinājusi, ka Deichmann bija pietiekami pamatojusi agrākās preču zīmes; tostarp Vispārējā tiesa esot pārāk plaši interpretējusi jēdzienu “līdzvērtīgs dokuments” Regulas (EK) Nr. 2868/95 1 19. noteikuma 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkta (tagad Deleģētās regulas (ES) 2018/625 2 7. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkts) izpratnē.

Pretēji tam, ko apgalvojusi Vispārējā tiesa, izraksts no datubāzes TMview neesot atzīstams par “līdzvērtīgu dokumentu” Īstenošanas regulas 19. noteikuma 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkta izpratnē; šis apstāklis izrietot, pirmkārt, no šīs tiesību normas skaidrā formulējuma, kurā attiecībā uz līdzvērtīgiem dokumentiem ir atsauce uz dokumenta veidu, nevis tā izcelsmi, un, otrkārt, no šīs normas jēgas.

Izraksts no datubāzes TMview, ņemot vērā tās iezīmes, nevarot tikt uzskatīts par pierādījumu, kas pamato iebildumus.

Līdz ar to iebildumi esot noraidāmi vienkārši tāpēc, ka agrākās tiesības nav tikušas pamatotas, kā to pareizi esot norādījusi Apelācijas padome.

____________

1     Komisijas Regula (EK) Nr. 2868/95 (1995. gada 13. decembris), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV 1995, L 303, 1. lpp.; turpmāk tekstā – “Īstenošanas regula”).

2     Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/625 (2018. gada 5. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1001 par Eiropas Savienības preču zīmi un atceļ Deleģēto Regulu (ES) 2017/1430 (OV 2018, L 104, 1. lpp.).