Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 6 grudnia 2018 r. w sprawie T-848/16, Deichmann SE / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 18 lutego 2019 r. przez Vans Inc.

(Sprawa C-125/19 P)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnosząca odwołanie: Vans Inc. (przedstawiciele: adwokaci M. Hirsch, M. Metzner)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Deichmann SE

Żądania wnoszącej odwołanie

Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej (dziewiąta izba) z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie T-848/16 i oddalenie skargi;

obciążenie Deichmann SE kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Sąd błędnie przyjął, że Deichmann wystarczająco wykazał wcześniejszy znak towarowy; w szczególności Sąd dokonał zbyt szerokiej wykładni pojęcia „równoważnego dokumentu” w rozumieniu zasady 19 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 2868/951 [obecnie art. 7 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/6252 ].

Wbrew temu, co stwierdził Sąd, wydruk z bazy danych TMView nie jest „równoważnym dokumentem” w rozumieniu zasady 19 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia nr 2868/95; wynika to, po pierwsze, z jasnego brzmienia przepisu, w którym – co się tyczy uznawanych dokumentów równoważnych – odniesiono się do charakteru, a nie do pochodzenia dokumentu, oraz po drugie, z ratio legis tego przepisu.

Ze względu na cechy bazy danych wydruk z TMView nie powinien stanowić dowodu wykazującego [sprzeciw].

Sprzeciw należy zatem oddalić, chociażby ze względu na brak wykazania wcześniejszego prawa.

____________

1     Rozporządzenie Komisji z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1995, L 303, s. 1).

2     Rozporządzenie delegowane Komisji z dnia 5 marca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1430 (Dz.U. 2018, L 104, s. 1).