Language of document :

Recurs introdus la 18 februarie 2019 de Vans, Inc. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 6 decembrie 2018 în cauza T-848/16, Deichmann SE/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

(Cauza C-125/19 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Vans, Inc. (reprezentanți: M. Hirsch, M. Metzner, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), Deichmann SE

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene (Camera a noua) din 6 decembrie 2018 în cauza T-848/16 și respingerea acțiunii;

obligarea Deichmann SE la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Tribunalul ar fi pornit de la premisa eronată că Deichmann a dovedit în mod corespunzător marca anterioară; în special, Tribunal ar fi interpretat într-un mod prea extensiv noțiunea de „document echivalent” în sensul normei 19 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 2868/951 [devenit articolul 7 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul delegat (UE) 2018/6252 ];

Spre deosebire de ceea ce consideră Tribunalul, un extras din baza de date TMView nu ar fi un „document echivalent” în sensul normei 19 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul de punere în aplicare; acest aspect ar rezulta, pe de o parte, din modul de redactare clar al dispoziției care, în ceea ce privește documentele echivalente admise, s-ar referi la natura, iar nu la originea documentului, și, pe de altă parte, din rațiunea dispoziției;

Ca urmare a caracteristicilor bazei de date, un extras din TMView nu ar putea deveni o dovadă în susținerea [opoziției];

Opoziția ar fi trebuit deci să fie respinsă fie și numai din motivul nedemonstrării corespunzătoare a drepturilor anterioare.

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară (JO 1995, L 303, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 189) (denumit în continuare „Regulamentul de punere în aplicare”).

2     Regulamentul delegat (UE) 2018/625 al Comisiei din 5 martie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului privind marca Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).