Language of document :

Odvolanie podané 18. februára 2019: Vans, Inc. proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) zo 6. decembra 2018 vo veci T-848/16, Deichmann SE/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

(vec C-125/19 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Vans, Inc. (v zastúpení: M. Hirsch, M. Metzner, Rechtsanwälte)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Deichmann SE

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor

zrušil rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie (deviata komora) zo 6. decembra 2018 vo veci T-848/16 a zamietol žalobu,

uložil spoločnosti Deichmann SE povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Všeobecný súd nesprávne konštatoval, že Deichmann dostatočne odôvodnila staršie ochranné známky, Všeobecný súd najmä príliš extenzívne vyložil pojem „rovnocenný dokument“ podľa pravidla 19 ods. 2 písm. a) bodu ii nariadenia 2868/951 (teraz článok 7 ods. 2 písm. a) bod ii delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/625)2 .

Na rozdiel od názoru Všeobecného súdu nejde v prípade výtlačku z databázy TMView o „rovnocenný dokument“ v zmysle pravidla 19 ods. 2 písm. a) bodu ii nariadenia 2868/95, vyplýva to jednak z jednoznačného znenia ustanovenia, ktoré sa v súvislosti s prípustnými rovnocennými dokumentmi vzťahuje na druh a nie pôvod dokumentu, a jednak z ratio legis ustanovenia.

Výtlačok z TMView nemožno ani na základe vlastností databázy použiť ako preukázanie odôvodnenia.

Ako správne konštatoval odvolací senát, mala sa námietka zamietnuť už z dôvodu neexistujúceho odôvodnenia skorších práv.

____________

1 Nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, 1995, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189).

2 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/625 z 5. marca 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/1430 (Ú. v. EÚ L 104, 2018, s. 1).