Language of document :

Överklagande ingett den 18 februari 2019 av Vans, Inc. av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 6 december 2018 i mål T-848/16, Deichmann SE mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

(Mål C-125/19 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Vans, Inc. (ombud: M. Hirsch, M. Metzner, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, Deichmann SE

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som Europeiska unionens tribunal (nionde avdelningen) meddelade den 6 december 2018 i mål T-848/16 och ogilla talan,

förplikta Deichmann SE att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning på grund av att Deichmann inte hade styrkt de äldre varumärkena i tillräcklig utsträckning. I synnerhet gjorde tribunalen en för extensiv tolkning av begreppet ”motsvarande dokument” i artikel 19.2 a ii i förordning nr 2868/951 (nu artikel 7.2 a ii i delegerad förordning (EU) 2018/625) 2 .

I motsats till vad tribunalen fann, kan ett utdrag ur TMView-databasen inte utgöra ett ”motsvarande dokument” i den mening som avses i artikel 19.2 a ii i förordning nr 2868/95. Detta framgår dels av bestämmelsens entydiga ordalydelse, vilken med godkända motsvarande dokument, hänför sig till dokumentets art och inte dess ursprung, dels av motiveringen till bestämmelsen.

Ett utdrag från TMView kan inte heller utgöra en bevisuppgift på grund av databasens egenskaper.

Invändningen måste således – som överklagandenämnden korrekt har fastställt – avvisas, redan på grund av att de äldre rättigheterna inte var styrkta.

____________

1 Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, 15.12.1995, s. 1).

2 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/625 av den 5 mars 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken och om upphävande av delegerad förordning (EU) 2017/1430 (EUT L 104, 2018, s. 1).