Language of document :

Pritožba, ki jo je Vans, Inc. vložila 18. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 6. decembra 2018 v zadevi T-817/16, Deichmann SE/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

(Zadeva C-125/19 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnica: Vans, Inc. (zastopnika: M. Hirsch in M. Metzner, Rechtsanwälte)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Deichmann SE

Predlog

Pritožnica predlaga, naj se

sodba Splošnega sodišča Evropske unije (deveti senat) z dne 6. decembra 2018 v zadevi T-848/16 razveljavi in tožba zavrne;

družbi Deichmann SE naloži plačilo stroškov postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Splošno sodišče naj bi napačno ugotovilo, da je družba Deichmann zadostno utemeljila prejšnjo znamko; zlasti naj bi Splošno sodišče preširoko razlagalo pojem „enakovreden dokument“ iz pravila 19, odstavek 2(a)(ii) Uredbe o znamki Skupnosti1 (sedaj: člen 7(2)(a)(ii) Delegirane Uredbe(EU) 2018/625)2 .

V nasprotju s stališčem Splošnega sodišča naj pri izvlečku iz podatkovne zbirke TMView ne bi šlo za „enakovreden dokument“ v smislu Pravila 19, odstavek 2(a)(ii) Uredbe o znamki Skupnosti; to naj bi izhajalo na eni strani iz nedvoumnega besedila določbe, ki se v primeru sprejetja enakovrednega dokumenta nanaša na vrsto in ne izvor dokumenta, na drugi strani pa iz smisla in namena določbe.

Poleg tega naj izvleček iz TMView na podlagi značilnosti podatkovne zbirke ne bi mogel veljati kot dokaz utemeljenosti.

Ugovor bi bilo treba zato – kot je pravilno ugotovil odbor za pritožbe – že na podlagi neobstoja utemeljenega dokaza prejšnje pravice zavrniti.

____________

1 Uredba Komisije z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 189, v nadaljevanju: Uredba o znamki Skupnosti).

2 Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije in o razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) 2017/1430 (UL 2018, L 104, str. 1)