Language of document :

Преюдициално запитване от Augstākā tiesa (Senāts) (Латвия), постъпило на 29 април 2019 г. — Valsts ieņēmumu dienests/SIA Hydro Energo

(Дело C-340/19)

Език на производството: латвийски

Запитваща юрисдикция

Augstākā tiesa (Senāts)

Страни в главното производство

Касатор: Valsts ieņēmumu dienests

Ответник: SIA Hydro Energo

Преюдициален въпрос

Трябва ли Комбинираната номенклатура, съдържаща се в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа1 , изменен с Регламент (ЕС) № 1006/2011 на Комисията от 27 септември 2011 г.2 , да се тълкува в смисъл, че позиция 7407 (пръти и профили от мед) включва слитъци от мед или от медна сплав с правоъгълна форма, чиято дебелина превишава една десета от широчината им и които са горещовалцувани, но имат напречно сечение с неравни шупли, дупки и цепнатини?

____________

1     ОВ L 256, 1987 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 4, стр. 3.

2     ОВ L 282, 2011 г., стр. 1.