Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākā tiesa (Senāts) (Letland) op 29 april 2019 – Valsts ieņēmumu dienests/SIA “Hydro Energo”

(Zaak C-240/19)

Procestaal: Lets

Verwijzende rechter

Augstākā tiesa (Senāts)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Valsts ieņēmumu dienests

Verwerende partij: SIA“Hydro Energo”

Prejudiciële vraag

Moet de gecombineerde nomenclatuur die is opgenomen in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief1 , zoals gewijzigd bij verordening (EU) nr. 1006/2011 van de Commissie van 27 september 20112 , aldus worden uitgelegd dat warmgewalste rechthoekige baren van koper of van koperlegeringen waarvan de dikte een tiende van de breedte overtreft, maar waarvan het snijvlak onregelmatige poriën, perforaties en scheuren vertoont, dienen te worden ingedeeld onder post 7407 (staven en profielen, van koper)?

____________

1 PB 1987, L 256, blz. 1.

2 PB 2011, L 282, blz. 1.