Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Senāts) (Łotwa) w dniu 29 kwietnia 2019 r. – Valsts ieņēmumu dienests / SIA Hydro Energo

(Sprawa C-340/19)

Język postępowania: łotewski

Sąd odsyłający

Augstākā tiesa (Senāts)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca w postępowaniu kasacyjnym: Valsts ieņēmumu dienests

Druga strona postępowania kasacyjnego: SIA Hydro Energo

Pytania prejudycjalne

Czy Nomenklaturę scaloną określoną w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej1 , zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r.2 , należy interpretować w ten sposób, że pozycja 7407 (sztaby, pręty i kształtowniki, z miedzi) obejmuje wlewki z miedzi lub ze stopu miedzi w kształcie prostokąta, których grubość przekracza jedną dziesiątą szerokości i które były walcowane na gorąco, lecz w których przekroju poprzecznym występują pory, szczeliny i nieregularne pęknięcia?

____________

1 Dz.U. 1987, L 256, s. 1.

2 Dz.U. 2011, L 282, s. 1.