Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Senāts) (Lotyšsko) 29. apríla 2019 – Valsts ieņēmumu dienests/SIA Hydro Energo

(vec C-340/19)

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Augstākā tiesa (Senāts)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Valsts ieņēmumu dienests

Odporkyňa v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: SIA Hydro Energo

Prejudiciálne otázky

Má sa kombinovaná nomenklatúra, ktorá sa nachádza v prílohe I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku1 , v znení zmenenom nariadením Komisie (EÚ) č. 1006/2011 z 27. septembra 20112 , vykladať v tom zmysle, že položka 7407 (Medené tyče, prúty a profily) zahŕňa ingoty z medi alebo zo zliatiny medi v tvare pravouholníka, ktorých hrúbka presahuje jednu desatinu ich šírky a ktoré boli valcované za tepla, ale v priereze ktorých sa nachádzajú nepravidelné póry, dutiny a štrbiny?

____________

1 Ú. v. ES L 256, 1987, s. 1; Mim. vyd. 02/002, s. 382.

2 Ú. v. EÚ L 282, 2011, s. 1.