Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Senāts) (Lettland) den 29 april 2019 – Valsts ieņēmumu dienests mot SIA Hydro Energo

(Mål C-340/19)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Augstākā tiesa (Senāts)

Parter i det nationella målet

Klagande: Valsts ieņēmumu dienests

Motpart: SIA Hydro Energo

Tolkningsfråga

Ska Kombinerade nomenklaturen som finns i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan,1 i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1006/2011 av den 27 september 2011,2 tolkas på så sätt att nr 7407 (stång och profiler av koppar) innefattar göt av koppar eller kopparlegering med rektangulär form, vars tjocklek överstiger en tiondel av bredden och som har varmvalsats, men som har ett tvärsnitt med porer, hål och ojämna sprickor?

____________

1 EUT L 256, 1987, s.1.

2 EUT L 282, 2011, s. 1.