Language of document :

Определение на председателя на Съда от 29 март 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Erding — Германия) — U.B., T.V./Eurowings GmbH

(Дело C-776/18)1

Език на производството: немски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 OВ C 82, 4.3.2019 г.