Language of document :

Преюдициално запитване от High Court (Ирландия), постъпило на 23 април 2019 г. — KS, MHK/International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland и Attorney General

(Дело C-322/19)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court (Ирландия)

Страни в главното производство

Жалбоподатели: KS, MHK

Ответници: International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland и Attorney General

Преюдициални въпроси

Когато при тълкуването на един акт на правото на ЕС, който се прилага в определена държава членка, същевременно бъде приет акт, неприложим за тази държава членка, може ли вторият акт да се вземе предвид при тълкуването на първия?

Прилага ли се член 15 от Директива 2013/33/ЕС1 за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (преработен текст) за лице, по отношение на което е било взето решение за прехвърляне съгласно Регламента „Дъблин III“, Регламент (ЕС) № 604/20132 ?

Може ли държава членка при прилагането на член 15 от Директива 2013/33/ЕС за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (преработен текст) да приеме обща мярка, която всъщност води за кандидатите, подлежащи на прехвърляне по Регламента „Дъблин III“, Регламент (ЕС) № 604/2013, до забавяния при или след приемането на решение за прехвърляне?

Когато даден кандидат напусне държава членка, без да е поискал международна закрила в нея, и пътува до друга държава членка, в която подава молба за международна закрила и в която трябва да се приеме решение съгласно Регламента „Дъблин III“, Регламент (ЕС) № 604/2013, с което кандидатът се прехвърля обратно в първата държава членка, може ли съответното забавяне при разглеждането на молбата за закрила да бъде вменено в отговорност на кандидата по смисъла на член 15 от Директива 2013/33/ЕС за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (преработен текст)?

Когато даден кандидат подлежи на прехвърляне в друга държава членка съгласно Регламента „Дъблин III“, Регламент (ЕС) № 604/2013, но това прехвърляне се забави поради производство за съдебен контрол, започнато от кандидата, което има за последица спиране на прехвърлянето на основание определение за спиране, постановено от съда, може ли произтичащото от това забавяне на разглеждането на молбата за международна закрила да бъде вменено в отговорност на кандидата по смисъла на член 15 от Директива 2013/33/ЕС за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (преработен текст), по общ начин или по-конкретно когато в това производство може да се установи, че жалбата за съдебен контрол е явно или по други мотиви неоснователна, или представлява злоупотреба с процесуални права?

____________

1 Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (ОВ L 180, 2013 г., стр. 96).

2 Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (OB L 180, 2013 г., стр. 31).