Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court (Irsko) dne 23. dubna 2019 – KS, MHK v. The International Protection Appeals Tribunal, the Minister for Justice and Equality, Ireland a the Attorney General

(Věc C-322/19)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court (Irsko)

Účastníci původního řízení

Žalobci: KS, MHK

Žalovaní: The International Protection Appeals Tribunal, the Minister for Justice and Equality, Ireland a the Attorney General

Předběžné otázky

Pokud je při výkladu jednoho nástroje unijního práva, který se v určitém členském státě použije, současně přijat nástroj, který se na tento členský stát nepoužije, lze k tomuto druhému nástroji přihlédnout při výkladu nástroje prvního?

Vztahuje se článek 15 směrnice o podmínkách přijímání (přepracované znění) 2013/33/EU1 na osobu, ve vztahu k níž bylo vydáno rozhodnutí o přemístění podle nařízení Dublin III, nařízení (EU) č. 604/20132 ?

Je členský stát při provádění článku 15 směrnice o podmínkách přijímání (přepracované znění) 2013/33/EU oprávněn přijmout obecné opatření, které žadatelům, již mají být přemístěni podle nařízení Dublin III, nařízení (EU) č. 604/2013, de facto klade za vinu jakákoli zpoždění při vydávání rozhodnutí o přemístění nebo po jeho vydání?

Pokud žadatel opustí členský stát, aniž by v něm požádal o mezinárodní ochranu, a vycestuje do jiného členského státu, kde žádost o mezinárodní ochranu podá a kde je ve vztahu k němu vydáno rozhodnutí podle nařízení Dublin III, nařízení (EU) č. 604/2013, o přemístění tohoto žadatele zpět do prvního členského státu, lze z toho plynoucí zpoždění při vyřizování žádosti o ochranu klást tomuto žadateli za vinu pro účely článku 15 směrnice o podmínkách přijímání (přepracované znění) 2013/33/EU?

Pokud má být žadatel přemístěn do jiného členského státu podle nařízení Dublin III, nařízení (EU) č. 604/2013, ale toto přemístění je zpožděno z důvodu soudního přezkumného řízení zahájeného žadatelem, v jehož důsledku je přemístění pozastaveno na základě usnesení soudu o pozastavení, může být následné zpoždění při vyřizování žádosti o mezinárodní ochranu kladeno žadateli za vinu pro účely článku 15 směrnice o podmínkách přijímání (přepracované znění) 2013/33/EU, a to buď obecně, nebo zejména v tom případě, kdy lze v tomto řízení dospět k závěru, že tento soudní přezkum je zjevně či jinak neopodstatněný nebo představuje zneužití řízení?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu, Úř. věst. 2013, L 180, s. 6.

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, Úř. věst. 2013, L 180, s. 31.