Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court (Iirimaa) 23. aprillil 2019 – KS, MHK versus International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland ja Attorney General

(kohtuasi C-322/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court (Ireland)

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: KS, MHK

Vastustajad: International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland ja Attorney General

Eelotsuse küsimused

1.    Kui konkreetses liikmesriigis kohaldatava ühe liidu õigusakti tõlgendamisel võetakse samal ajal vastu õigusakt, mida ei kohaldata asjaomases liikmesriigis, kas siis võib esimesena nimetatud õigusakti tõlgendamisel tugineda viimati nimetatud õigusaktile?

2.    Kas direktiivi 2013/33/EL, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud),1 artikkel 15 kehtib isikule, kelle suhtes on Dublini III määruse (määrus (EL) nr 604/2013)2 alusel tehtud üleandmisotsus?

3.    Kas liikmesriigil on direktiivi 2013/33/EL, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud), artikli 15 rakendamisel õigus vastu võtta üldine meede, mis sisuliselt omistab taotlejatele vastutuse viivituste eest üleandmisotsuse tegemisel või pärast seda seoses üleandmisega Dublini III määruse (määrus (EL) nr 604/2013) alusel?

4.    Kui taotleja lahkub rahvusvahelise kaitse saamata jäämise tõttu liikmesriigist ja reisib teise liikmesriiki, kus ta esitab rahvusvahelise kaitse taotluse ja tema suhtes tehakse otsus Dublini III määruse (määrus (EL) nr 604/2013) alusel, millega antakse asjaomane isik üle esimesele liikmesriigile, kas siis on võimalik kaitsetaotluse menetlemisest tingitud viivitusi omistada taotlejale direktiivi 2013/33/EL, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud), artikli 15 tähenduses?

5.    Kui taotleja tuleb Dublini III määruse (määrus (EL) nr 604/2013) kohaselt üle anda teisele liikmesriigile, ent kõnealune üleandmine viibib taotleja algatatud kohtuliku kontrolli menetluse tõttu, mille tagajärjel on üleandmine peatatud, sest kohus nõuab isiku viibimist asjaomases riigis, kas siis on võimalik rahvusvahelise kaitse taotluse menetlemisest tulenevat viivitust omistada taotlejale direktiivi 2013/33/EL, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud), artikli 15 tähenduses, kas üldiselt või eelkõige juhul, kui selles menetluses võib määratleda, et kohtulik kontroll ei ole ilmselgelt või muul viisil põhjendatud, või on tegemist menetluse kuritarvitamisega?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/33/EL, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (ELT 2013, L 180, lk 96).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013.aasta määrus (EL) nr 604/2013, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (ELT 2013, L 180, lk 31).