Language of document :

A High Court (Írország) által 2019. április 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – KS, MHK kontra The International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland és az Attorney General

(C-322/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court (Írország)

Az alapeljárás felei

Felperesek: KS, MHK

Alperesek: The International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland és az Attorney General

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ha egy olyan uniós jogi eszközt, amely alkalmazandó egy adott tagállamban, ugyanakkor fogadtak el, mint egy olyan eszközt, amely nem alkalmazandó ugyanezen tagállamra, figyelembe vehető-e ezen utóbbi eszköz az előbbi eszköz értelmezése során?

Alkalmazandó-e a befogadási feltételekről szóló 2013/33/EU irányelv (átdolgozás)1 15. cikke valamely olyan személyre, akire vonatkozóan a 604/2013/EU rendelet – a „Dublin III” rendelet2  – alapján átadásra vonatkozó határozatot hoztak?

Elfogadhat-e valamely tagállam a befogadási feltételekről szóló 2013/33/EU irányelv (átdolgozás) 15. cikkének végrehajtása keretében olyan általános intézkedést, amely végeredményben a 604/2013/EU rendelet – a „Dublin III” rendelet – alapján átadandó kérelmezőknek tulajdonít az átadásra vonatkozó határozat meghozatala során vagy azt követően bekövetkezett minden késedelmet?

Ha valamely kérelmező anélkül hagyja el valamely tagállam területét, hogy nemzetközi védelemért folyamodott volna ott, és valamely másik tagállamba utazik, ahol nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújt be, és ahol rá vonatkozóan a 604/2013/EU rendelet – a „Dublin III” rendelet – alapján az első tagállamnak történő átadására vonatkozó határozatot hoznak, a kérelmezőnek tulajdonítható-e a védelem iránti kérelem vizsgálatának ebből eredő késedelme a befogadási feltételekről szóló 2013/33/EU irányelv (átdolgozás) 15. cikkének alkalmazásában?

Ha a kérelmezőt másik tagállamnak kell átadni a 604/2013/EU rendelet – a „Dublin III” rendelet – alapján, de az átadás késedelmet szenved a kérelmező által indított bírósági eljárás miatt, amelynek következményeként felfüggesztik az átadást a határozat végrehajtásának bíróság által elrendelt felfüggesztése alapján, a kérelmezőnek tulajdonítható-e a nemzetközi védelem iránti kérelem vizsgálatának ebből eredő késedelme a befogadási feltételekről szóló 2013/33/EU irányelv (átdolgozás) 15. cikkének alkalmazásában akár általános, akár különös jelleggel, ha az említett bírósági eljárásban megállapítják, hogy a kereset – nyilvánvalóan vagy egyébként – megalapozatlan vagy visszaélésszerű?

____________

1 A nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2013. L 180., 96. o.).

2 Az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 180.; helyesbítés: HL 2018. L 33., 6. o.).