Language of document :

2019 m. balandžio 23 d. High Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje KS, MHK / The International Protection Appeals Tribunal, the Minister for Justice and Equality, Airija ir Attorney General

(Byla C-322/19)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court (Airija)

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: KS, MHK

Kitos apeliacinio proceso šalys: The International Protection Appeals Tribunal, the Minister for Justice and Equality, Airija ir Attorney General

Prejudiciniai klausimai

Kai aiškinant vieną Europos Sąjungos teisės aktą, taikomą konkrečioje valstybėje narėje, kartu priimamas teisės aktas, netaikomas tai valstybei narei, ar į jį galima atsižvelgti aiškinant pirmąjį teisės aktą?

Ar Priėmimo sąlygų direktyvos 2013/33/ES (nauja redakcija)1 15 straipsnis taikomas asmeniui, dėl kurio priimtas sprendimas dėl perdavimo pagal reglamentą „Dublinas III“ (Reglamentas (ES) Nr. 604/20132 )?

Ar valstybė narė, įgyvendindama Priėmimo sąlygų direktyvos 2013/33/ES (nauja redakcija) 15 straipsnį, turi teisę priimti bendro pobūdžio aktą, pagal kurį dėl bet kokio delsimo priimant sprendimą dėl perdavimo arba po jo priėmimo iš esmės yra kalti prašytojai, kurie gali būti perduodami pagal reglamentą „Dublinas III“ (Reglamentas (ES) Nr. 604/2013)?

Kai prašytojas išvyksta iš valstybės narės joje nesikreipęs dėl tarptautinės apsaugos ir atvyksta į kitą valstybę narę, kurioje prašytojas pateikia tarptautinės apsaugos prašymą, o jam pradedamas taikyti pagal reglamentą „Dublinas III“ (Reglamentas (ES) Nr. 604/2013) priimtas sprendimas, kuriuo prašytojas grąžinamas į pirmąją valstybę narę, ar taikant Priėmimo sąlygų direktyvos 2013/33/ES (nauja redakcija) 15 straipsnį prašytojas gali būti laikomas kaltu dėl atitinkamo delsimo nagrinėjant apsaugos prašymą?

Kai prašytojas pagal reglamentą „Dublinas III“ (Reglamentas (ES) Nr. 604/2013) turi būti perduodamas į kitą valstybę narę, tačiau toks perdavimas atidedamas dėl prašytojo pradėto teisminės peržiūros proceso, dėl kurio perdavimas laikinai sustabdomas pagal teismo nutartį, ar taikant Priėmimo sąlygų direktyvos 2013/33/ES (nauja redakcija) 15 straipsnį prašytojas apskritai arba ypač tais atvejais, kai šio proceso metu gali būti nustatyta, kad teisminė peržiūra yra akivaizdžiai ar kitaip nepagrįsta, arba kad tai yra piktnaudžiavimas procesu, gali būti laikomas kaltu dėl atitinkamo delsimo nagrinėjant tarptautinės apsaugos prašymą?

____________

1 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/33/ES, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (OL L 180, 2013, p. 96).

2 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (OL L 180, 2013, p. 31).