Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 23. aprīlī iesniedza High Court (Īrija) – KS, MHK/The International Protection Appeals Tribunal, the Minister for Justice and Equality, Ireland un Attorney General

(Lieta C-322/19)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

High Court (Īrija)

Pamatlietas puses

Prasītāji: KS, MHK

Atbildētāji: The International Protection Appeals Tribunal, the Minister for Justice and Equality, Ireland un Attorney General

Prejudiciālie jautājumi

Vai, interpretējot ES tiesību aktu, kurš tiek piemērots konkrētā dalībvalstī, var ņemt vērā citu [ES] tiesību aktu, kurš ir pieņemts vienlaicīgi ar iepriekš minēto tiesību aktu, bet kurš šajā dalībvalstī netiek piemērots?

Vai Uzņemšanas nosacījumu direktīvas (pārstrādāta redakcija) 2013/33/ES 1 15. pants ir piemērojams personai, attiecībā uz kuru ir pieņemts lēmums par pārsūtīšanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 604/2013 2 (Dublinas III regula)?

Vai dalībvalsts, īstenojot Uzņemšanas nosacījumu direktīvas (pārstrādāta redakcija) 2013/33/ES 15. pantu, ir tiesīga pieņemt vispārējus noteikumus , kas jebkādu pārsūtīšanas lēmuma pieņemšanas laikā vai pēc tam pieļautu kavēšanos faktiski attiecina uz pieteikuma iesniedzējiem, uz kuriem attiecas pārsūtīšana saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 604/2013 (Dublinas III regula)?

Ja pieteikuma iesniedzējs atstāj dalībvalsti, nepieprasīdams starptautisku aizsardzību, un dodas uz citu dalībvalsti, kurā viņš vai viņa iesniedz starptautiskās aizsardzības pieteikumu un saņem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 604/2013 (Dublinas III regula) pieņemtu lēmumu, ar ko viņš vai viņa tiek pārsūtīts atpakaļ uz pirmo dalībvalsti, vai no tā izrietošā kavēšanās aizsardzības pieteikuma izskatīšanā var tikt attiecināta uz pieteikuma iesniedzēju Uzņemšanas nosacījumu direktīvas (pārstrādāta redakcija) 2013/33/ES 15. panta izpratnē?

Ja uz pieteikuma iesniedzēju attiecas pārsūtīšana uz citu dalībvalsti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 604/2013 (Dublinas III regula), bet šī pārsūtīšana tiek atlikta, jo pieteikuma iesniedzējs ir uzsācis pārbaudes procedūru tiesā, kuras rezultātā tiesa ir uzdevusi apturēt pārsūtīšanu, vai šāda kavēšanās starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanā var tikt attiecināta uz pieteikuma iesniedzēju Uzņemšanas nosacījumu direktīvas (pārstrādāta redakcija) 2013/33/ES 15. panta izpratnē vai nu vispārīgi, vai it īpaši, ja šajā procedūrā var konstatēt, ka pārbaude tiesā ir acīmredzami vai citādāk nepamatota vai ir uzskatāma par procesa ļaunprātīgu izmantošana?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/33/ES (2013.gada 26. jūnijs), ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai, OV 2013, L 180, 96. lpp.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 604/2013 (2013.gada 26. jūnijs), ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, OV 2013, L 180, 31.lpp.