Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court (Irlanda) la 23 aprilie 2019 – KS, MHK/International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland și Attorney General

(Cauza C-322/19)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court (Irlanda)

Părțile din procedura principală

Recurenți: KS, MHK

Intimați: International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland și Attorney General

Întrebările preliminare

Atunci când, în contextul interpretării unui instrument de drept al Uniunii care se aplică într-un anumit stat membru, este adoptat în același timp un instrument care nu se aplică în statul membru respectiv, poate fi avut în vedere acest din urmă instrument în interpretarea primului instrument?

Articolul 15 din Directiva privind condițiile de primire (reformare) 2013/33/UE1 se aplică unei persoane cu privire la care a fost luată o decizie de transfer în temeiul Regulamentului Dublin III, Regulamentul (UE) nr. 604/20132 ?

La transpunerea articolului 15 din Directiva privind condițiile de primire (reformare) 2013/33/UE un stat membru are dreptul să adopte o măsură generală care, în fapt, atribuie solicitanților susceptibili să facă obiectul transferului în temeiul Regulamentului Dublin III, Regulamentul (UE) nr. 604/2013, orice întârziere în luarea unei decizii de transfer sau după luarea unei astfel de decizii?

În cazul în care un solicitant părăsește un stat membru în care nu a solicitat protecție internațională și se deplasează într-un alt stat membru în care formulează o cerere de protecție internațională și face obiectul unei decizii emise în temeiul Regulamentului Dublin III, Regulamentul (UE) nr. 604/2013, pe baza căreia este retrimis în primul stat membru, întârzierea subsecventă în examinarea cererii de protecție poate fi atribuită solicitantului în sensul articolului 15 din Directiva privind condițiile de primire (reformare) 2013/33/UE?

În cazul în care un solicitant este susceptibil să facă obiectul transferului către un alt stat membru în temeiul Regulamentului Dublin III, Regulamentul (UE) nr. 604/2013, dar transferul este întârziat din cauza unor proceduri de control jurisdicțional inițiate de solicitant, care au drept consecință dispunerea suspendării transferului de către instanță, întârzierea subsecventă în examinarea cererii de protecție internațională poate fi atribuită solicitantului, în sensul articolului 15 din Directiva privind condițiile de primire (reformare) 2013/33/UE, fie cu titlu general, fie în mod special în cazul în care se poate stabili în cadrul procedurii respective că cererea de control jurisdicțional este în mod vădit sau în alt mod nefondată ori reprezintă un abuz de procedură?

____________

1 Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (JO 2013, L 180, p. 96).

2 Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (JO 2013, L 180, p. 31).