Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court (Írsko) 23. apríla 2019 – KS, MHK/The International Protection Appeals Tribunal, the Minister for Justice and Equality, Ireland a the Attorney General

(vec C-322/19)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: KS, MHK

Žalovaní: The International Protection Appeals Tribunal, the Minister for Justice and Equality, Ireland a Attorney General

Prejudiciálne otázky

Ak sa pri výklade jedného aktu práva Únie, ktorý sa uplatňuje v konkrétnom členskom štáte, prijme súčasne akt, ktorý sa neuplatňuje na daný členský štát, môže sa pri výklade predchádzajúceho aktu zohľadniť následne prijatý akt?

Uplatňuje sa článok 15 smernice 2013/33/EÚ1 o podmienkach prijímania (prepracované znenie) na osobu, vo vzťahu ku ktorej bolo vydané rozhodnutie o odovzdaní v zmysle nariadenia (EÚ) č. 604/20132 (nariadenie Dublin III)?

Je členský štát pri vykonávaní článku 15 smernice 2013/33/EÚ o podmienkach prijímania (prepracované znenie) oprávnený prijať všeobecné opatrenie, ktoré v skutočnosti pripisuje žiadateľom podliehajúcim odovzdaniu podľa nariadenia (EÚ) č. 604/2013 (nariadenie Dublin III) akékoľvek oneskorenia v čase vydania rozhodnutia o odovzdaní alebo po jeho vydaní?

Ak žiadateľ opustí členský štát, v ktorom nepožiadal o medzinárodnú ochranu, a odcestuje do iného členského štátu, v ktorom podá žiadosť o medzinárodnú ochranu a bude vo vzťahu k nemu vydané na základe nariadenia (EÚ) č. 604/2013 (nariadenie Dublin III) rozhodnutie o jeho odovzdaní späť do prvého členského štátu, môže byť z toho vyplývajúce oneskorenie pri vybavovaní žiadosti o ochranu pripísané žiadateľovi na účely článku 15 smernice 2013/33/EÚ o podmienkach prijímania (prepracované znenie)?

Ak bude žiadateľ podliehať odovzdaniu do iného členského štátu v zmysle nariadenia (EÚ) č. 604/2013 (nariadenie Dublin III), ale uvedené odovzdanie sa oneskorí z dôvodu súdneho preskúmania, ktoré inicioval žiadateľ a ktorého dôsledkom je prerušenie procesu odovzdania na základe príkazu súdu, môže byť z toho vyplývajúce oneskorenie pri vybavovaní žiadosti o ochranu pripísané žiadateľovi na účely článku 15 smernice 2013/33/EÚ o podmienkach prijímania (prepracované znenie), a to buď všeobecne alebo najmä v prípadoch, keď je možné v takomto konaní určiť, že súdne preskúmanie je zjavne alebo iným spôsobom nedôvodné, alebo predstavuje zneužitie súdneho konania?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 96).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 31).