Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court (Irska) 23. aprila 2019 – KS, MHK/The International Protection Appeals Tribunal, the Minister for Justice and Equality, Ireland in Attorney General

(Zadeva C-322/19)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnika: KS, MHK

Nasprotne stranke v pritožbenem postopku: The International Protection Appeals Tribunal, the Minister for Justice and Equality, Ireland in Attorney General

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali se pri razlagi instrumenta prava Unije, ki se uporablja v določeni državi članici, lahko upošteva instrument , ki se za to državo ne uporablja, če je zadnjenavedeni instrument sprejet hkrati s prvonavedenim??

Ali se člen 15 Direktive o pogojih za sprejem (prenovitev) 2013/33/EU1 uporablja za osebo, v zvezi s katero je bila sprejeta odločitev o predaji v skladu z Uredbo Dublin III, Uredbo (EU) št. 604/20132 ?

Ali ima država članica pri izvajanju člena 15 Direktive o pogojih za sprejem (prenovitev) 2013/33/EU pravico sprejeti splošni ukrep, ki prosilcem, ki jih je treba predati, v skladu z Uredbo Dublin III, Uredbo (EU) št. 604/2013, dejansko pripisuje vse zamude v času sprejemanja odločitve o predaji ali po njenem sprejetju?

Če prosilec zapusti državo članico, ker v njej ni zaprosil za mednarodno zaščito, in odpotuje v drugo državo članico, kjer zaprosi za mednarodno zaščito in je v zvezi z njim sprejeta odločba na podlagi Uredbe Dublin III, Uredbe (EU) št. 604/2013, s katero je predan nazaj prvi državi članici, ali je mogoče za namene člena 15 Direktive o pogojih za sprejem (prenovitev) 2013/33/EU posledično zamudo pri obravnavi prošnje za zaščito pripisati prosilcu?

Če je treba prosilca na podlagi Uredbe Dublin III, Uredbe (EU) št. 604/2013, predati drugi državi članici, vendar je ta predaja preložena zaradi postopka sodnega nadzora, ki ga je sprožil prosilec, zaradi katerega se predaja zadrži na podlagi odredbe sodišče, ali je mogoče za namene člena 15 Direktive o pogojih za sprejem (prenovitev) 2013/33/EU posledično zamudo pri obravnavi prošnje za mednarodno zaščito pripisati prosilcu bodisi na splošno bodisi, konkretno, če je mogoče v tem postopku ugotoviti, da je sodni nadzor očitno ali kako drugače neutemeljen ali pa se z njim zlorablja postopek?

____________

1 Direktiva 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (UL 2013, L 180, str. 96).

2 Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (UL 2013, L 180, str. 31).